מדיניות פרטיות

מאחר שאנו חברת התבוננות (להלן "החברה") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שאנו מנהלים ומפעילים (להלן -"האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר הנך רשאי למסור מידע אישי, למשל שמך וכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק אחר של מידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה מתחייבת לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או לכל צד שלישי. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
החברה מתחייבת כי מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וזאת כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או באמצעות פקס מס' 03-5751239.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אחריות
המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ אישי/זוגי/משפחתי/ארגוני/משפטי/אחר הניתן על ידי יועץ/מאמן/עו"ד/אחר. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר מתן חוות דעת או ייעוץ מוסמך כלשהו. על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי לפני כל פעולה כזו או אחרת המסתמכת על המידע באתר. איננו נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. אנו ממליצים למשתמשים לפנות לייעוץ מקצועי בכל בעיה לה מבוקש פתרון.
אנו מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע מכל סוג שהוא המתפרסם באתר. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדוייק כל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, והחברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין.
איננו נותנים חסות או מביעים כל דעה או עמדה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.
האתר בכללותו – הכולל את כל המידע המופיע בו וחומר אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר – מוגש ועומד לרשות המשתמש כמות-שהוא ("As Is" ). החברה איננה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:

עדכונים ושינויים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדנו. בכל עת שהיא אנו רשאים לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושך באתר הנך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.